Samværspolitik for Munkebo Svømme- & Kondiklub 72.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen og gælder alt samvær på foreningsniveau.

Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb. Ingen i svømmeklubben skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Nøgleordene for samværet i Munkebo Svømme- & Kondiklub 72 er Rummelighed – Glæde og Tryghed.

Rummelighed.
Vi har plads til alle børn og voksne, der har lyst til at deltage i klubbens aktiviteter, uanset baggrund og forudsætninger. Det er vigtigt for os at have fokus på, hver enkelt deltager, som en del af et hold.

Glæde.
Vi ønsker at skabe glæde ved at svømme og ved at være sammen. Instruktørerne skal være motiveret så svømmeundervisningen bliver sjov, spændende og udfordrende på alle niveauer, og hvor der samtidig er plads til både at lege og lære. Det vil motivere den enkelte svømmer til at forbedre sig og være en del af holdet. Glæde og sammenhold skaber vi ved at give plads til det gode humør i undervisningen, til stævner og gennem fælles arrangementer, hvor samværet spiller en vigtig rolle.

Tryghed.
Vi ønsker at børn, forældre, instruktører og ledere skal føle sig trygge i forbindelse med klubbens aktiviteter, i hallen og andre steder. Det gør vi som udgangspunkt ved at vise hinanden positiv opmærksomhed, hjælpsomhed og forståelse. Tryghed skaber vi også ved at forpligte hinanden til, på en respektfuld og hensigtsmæssig måde, at tale sammen og videregive informationer. Det gælder både ris og ros. Dette er for at sikre en god stemning for alle i klubben. Vi ønsker at skabe glæde og tryghed for alle. Det gælder uanset, hvilket niveau du deltager i svømmeklubben på. Vi har tilbud til alle, fra baby til pensionist.

Samvær og gensidig respekt.

Hvor der er mange mennesker samlet, er det vigtigt, at der er retningslinjer for, hvordan vi sikrer en god og positiv stemning i klubben
For at sikre og fastholde dette, er mobning, drillerier, nedsættende bemærkninger, sjofle kommentarer og chikane ikke acceptabelt.

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

Instruktører der er tilknyttet klubben, er bekendt med nøgleordene og kravene om en positiv omgangstone. Instruktørerne vil på grund af deres gerning, virke som rollemodeller for medlemmerne i svømmeklubben og her er det yderst vigtigt at fremstå som rollemodeller, der er værd at kopiere. Respekteres dette ikke, kan det medføre at samarbejdet må ophøre.

Generelle regler.

Træneres samvær med børn.

Fysisk kontakt mellem instruktør og svømmere skal foregå med omsorg og omtanke således, at ingen oplever deres grænser overskredet.
Under alle former for samvær hvor Munkebo Svømme- & Kondiklub 72 er repræsenteret, skal der altid være mindst 2 voksne til stede. Den ene voksne kan eventuelt være en forælder eller en anden instruktør.
Straffeloven siger det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år.
Det er strafbart at have seksuel omgang med børn eller unge under 18 år, hvis man har status som opdrager eller underviser, eller har en overlegenhed i kraft af alder og status. Det betyder, at en svømmeinstruktør ikke må
have et forhold til en ung under 18 år, uanset om han/hun er over den seksuelle lavalder og uanset hvor ligeværdige de to måtte virke.

Kommunikation.
Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.
Ingen ledere eller trænere kontakter idrætsudøvere under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet.

Ture med overnatning.
I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med. Hvis det bliver nødvendigt, at en eller flere forældre er med, skal der indhentes børneattest på disse inden de kan deltage.

Kørsel.
Når der køres i bil til træning, stævner m.v. er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven – og at der generelt køres ansvarligt.

Mobiltelefoner og kamera.
Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner og kamera i omklædningsrum og baderum. Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.
Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan.
Mobiltelefoner skal altid være slukket eller på lydløse under træningen, for ikke at forstyrre. Skal der dispenseres for dette, skal det ske efter aftale med instruktørerne på det pågældende hold.

Sociale medier.
Alle Facebook-grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator.

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer.
Rygning skal foregå efter gældende lov og derfor skal rygning foregår i det fri eller på anviste rygeområder.
Alkohol er ikke accepteret til stævner og på ture der foregår i Munkebo Svømme- & kondiklubs navn. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning.

Børneattester.
Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Man kan ikke fungere som leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.
For fungerende ledere over 15 år foretages der en årlig forespørgsel.
For nye ledere over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel.

Har lederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Foreningens trænere og instruktører skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.

Hvis der opstår mistanke om krænkelser.
Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI og DSU tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, så der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.

Klagevejledning.
Hvis forældre har indsigelser eller klager i forhold til undervisningen eller andet i svømmeklubben, henvises de til klubbens bestyrelsesmedlemmer eller sende en mail til info@msk72.dk.

Samværspolitikken er vedtaget den 17. august 2022.