Vedtægter

§.1
Foreningens navn er "Munkebo svømme- og kondi klub 72." og dens hjemsted er Kerteminde kommune.

§.2
Foreningens formål er fysisk træning og kammeratligt samvær for både unge og ældre. Dette søges opnået gennem svømning og motion.

§.3
Foreningen er upolitisk og ethvert medlem, der indenfor foreningens rammer agiterer for bestemte politiske synspunkter, kan udelukkes af foreningen.

§.4
Foreningens medlemmer er dels aktive, dels passive. Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret, dog ikke i økonomiske forhold, hvor aldersgrænsen skal være 18 år. Medlemmer i restance med kontingent ud over 2 måneder har ikke stemmeret. Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

§.5
Enhver har ret til at indtræde i foreningen som aktivt medlem. Foreningens bestyrelse kan udelukke ethvert medlem, hvis der findes forhold sted, som gør den pågældende uegnet til medlemskab. Når en sådan situation foreligger, har det pågældende medlem dog ret til at tale sin sag ved det bestyrelsesmøde, hvor sagen behandles. Ved udelukkelse af et medlem afgør bestyrelsen, om kontingentet skal tilbage betales.

§.6
A. Aktive medlemmer indbetaler ved indmeldelse et indmeldelsesgebyr til foreningen.
B. Passive medlemmer deltager ikke i de bestående aktiviteter.
C. Kontingenter for såvel de passive som for de aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Kontingentændring kan kun ske ved sæsonstart den 1/9.
D. Udmeldelser af foreningen sker ved ikke at fornye medlemskabet.

§.7
Stk. 1 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2 Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er altid beslutnings dygtig.
Stk. 3 Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Kassereren og 3 bestyrelses medlemmer vælges i lige årstal. Valg gælder i 2 år.
Stk. 4 Supplanter vælges for 1 år ad gangen. Der kan max. sidde 3 supplanter i bestyrelsen.
Stk. 5 Der vælges 2 revisorer af generalforsamlingen for 2 år ad gangen(1 på valg hvert år).
Stk. 6 Til vedtægtsændringer kræves et flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Al afstemning skal være skriftlig eller ved håndsoprækning.
Stk. 7 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer.
Stk. 8 Formanden og kassereren i foreningen ordner foreningens økonomiske anliggender, større beløb skal vedtages af bestyrelsen.
Stk. 9 Foreningens regnskab kan føres af kassereren. I det tilfælde at regnskabsdelen outsources, er kassereren stadig ansvarlig for regnskabet.
Stk. 10 Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet over for generalforsamlingen. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.
Stk. 11 Opkrævning af kontingent påhviler kassereren eller dennes stedfortræder. Bestyrelsen afgør, hvor ofte kontingentet opkræves, og hvor mange rater pr. sæson.
Stk. 12 Hverken medlemmer eller andre er ejer af foreningens formue eller driftsoverskud.
Stk. 13 For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

§.8
Formanden eller næstformanden repræsenter foreningen til møder i forbund, kommune og lign. Bestyrelsen kan udpege yderligere repræsentanter. Bestyrelsen kan dog dispensere for disse repræsentationer.

§.9
Ordinær generalforsamling afholdes som fast lagt i §.7, og dagsordenen skal have følgenede indhold:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller.
2. Årsberetning.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, bestyrelses suppleanter, 1 revisor og 1 revisor suppleant.
6. Eventuelt.

§.10
Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling af bestyrelsen eller når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt overfor formanden forlanger det med oplysning om de emner, der ønskes behandlet.

§.11
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse, i det mest udbredte lokale blad. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§.12
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens ophævelse skal et eventuelt overskud ubeskåret overlades til ungdomsarbejde efter generalforsamlingens valg.

§.13
Medlemmerne er til enhver tid pligtige til at underkaste sig hovedforbundenes vedtægter og følge de anvisninger, der gives af bestyrelsen. Følges en anvisning ikke, kan medlemmet bortvises. Restance for medlemsbidrag ud over 2 måneder kan ligeledes medføre tab af medlemskab.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2018.

22. februar 2017

Priser

Du finder vores holdpriser her

Gå til priser

Medlemslogin

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål,
så kontakt os venligst på mail:
info@msk72.dk

Eller på 65 97 45 09,
vores telefontid er 1. onsdag i hver måned.

Kl 19:15 - 21:00